*

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 


6.1 Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov Predávajúcemu za účelom spracovania jeho elektronickej objednávky a zaslania objednaného tovaru na Kupujúcim uvedenú adresu, za účelom realizácie zúčtovania platby za objednaný tovar a na ďalšie úkony Predávajúceho súvisiace výlučne s realizáciou svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe elektronickej objednávky Kupujúceho.


6.2 Využívaním elektronického obchodu spoločnosti Vaše Víno s.r.o. na stránke https://www.vasevino.sk.  Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


6.3 Kupujúcim poskytnuté údaje budú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani využívané na komerčné účely.


6.4 Kupujúci môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov u Predávajúceho, a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu obchod@vasevino.sk.


6.5 Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu siedmich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom.


6.6 Predávajúci je oprávnený  osobné údaje kupujúceho  spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať  zákazníkov. Kupujúci má právo na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.

*citované z VOP Vaše Víno s.r.o.